Menu

 • Sociálne štipendia

  Oznamujeme študentom,

  ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude realizovať na vrátnici Spojenej školy Juraja Henischa v utorok 23.6.2020 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Upozornenie! Vyplácanie bude realizované cez okno vrátnice tak, aby prijímateľ nevstupoval do budovy školy. Prijímateľ musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.

  K miestu vyplácania, k oknu pristupujte po jednom!

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Pomaturitné štúdium - študuješ len odborné predmety

  Podmienkou prijatia (bez prijímacích skúšok)  je riadne vyplnená  prihláška na pomaturitné štúdium.

 • Vzdelávanie v dňoch 22.6.2020 až 30.6.2020

  V zmysle odporúčania Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení zo dňa 11.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy v dňoch 22.6.2020 až 30.6.2020 NEBUDE obnovený výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou. Študenti Spojenej školy Juraja Henischa org. zložiek Gymnázia a SOŠ polytechnickej  v uvedených dňoch naďalej zostávajú doma a nebudú chodiť do školy, dištančné vzdelávanie bude prebiehať až do konca školského roka 2019/2020.

  Prevzatie vysvedčení

  Všetci študenti sa zúčastnia odovzdávania vysvedčení v škole  na pokyn svojich triednych učiteľov a dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy a rúška počas celého pobytu v budove školy) Študenti si prevezmú vysvedčenia a vyzdvihnú osobné veci zo šatní. Triedny učiteľ včas oznámi svojim študentom dátum, č.učebne a čas prevzatia vysvedčenia.

  Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri 2020. 

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická otvára II. kolo prijímacieho konania

  R O Z H O D N U T I E

  Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s bodom 4.1 Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR dňa 29.04.2020 a v primeranej miere aj v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že

  otvára

  II. kolo prijímacích skúšok

  v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

  na nenaplnený počet miest

   

  4-ročné odbory (maturita + výučný list):
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2 voľné miesta,
  • 2682 K mechanik počítačových sieti 6 voľných miest,
  • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1 voľné miesto. 

   

  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 19. júna 2020 (piatok). Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom doručené najneskôr do 25. júna 2020. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí uchádzač škole doručiť najneskôr do 30. júna 2020. Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

   

  O d ô v o d n e n i e :

  Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021. Toto rozhodnutie o otvorení II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 06. júna 2020 a bude zverejnené na webstránke školy https://ssjh.edupage.org/.

                                                                                                

                                                                                                                     

                                                                                                                                          Ing. Peter Dulenčin, PhD.

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

 • Voľné miesta  po 4. júni 2020

  Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

  Org. zložka Gymnázium:   

  7902 J   gymnázium    0

  Org. zložka SOŠ polytechnická:                                            

  2411 K mechanik nastavovač    0                                            

  2426 K programátor obráb. a zvár. str. a zar.      2                                            

  2679 K mechanik mechatronik    0                                            

  2682 K mechanik počítačových sieti   6                                            

  2697 K mechanik elektrotechnik     0                                            

  3658 K mechanik stavebnoinštal. zar.  1                                                 

   2487 H01  autoopravár-mechanik    0                                            

  2487 H02   autoopravár-elektrikár    0                                            

  3678 H inštalatér   1       

 • Informácie o prijímacom konaní na SOŠ polytechnickú  2020/21

  Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

  Rebríček prijatých/neprijatých uchádzačov o štúdium na SOŠ polytechnickú je zverejnený na tomto webovom sídle a zároveň všetkým uchádzačom o štúdium odošlemei poštou rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí pre nedostatok miesta poštou. Vo zverejnenom rebríčku nebudú uvádzané vaše mená, ale vaše kódy študenta, ktoré sme Vám priradili.

  Keďže mimoriadna situácia nedovoľuje štandardný postup, kódy Vám budú zaslané 25. mája 2020 na kontaktné údaje uvedené v prihláške (emailová adresa, resp. telefónne číslo). Ak ste nezadali kontaktné údaje kód po overení totožnosti Vám bude oznámený na tel. čísle: 0917 111 423.

  Ak ste prijatí na obidve školy, na ktoré ste si podali prihlášku, informujte čo najskôr tú školu, pre ktorú ste sa rozhodli. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení (nachádza sa v prílohe), potvrdenie o nastúpení môžete použiť len raz a na jednu školu. Ak ste prijatý a chcete študovať na našej škole záväzné potvrdenie doručte čo najskôr:

  1. mailom na adresu ssjhbj@slovanet.sk (ako podpísaný sken dokumentu) alebo
  2. poštou na adresu školy – SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, 085 01 Bardejov alebo
  3. osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. alebo
  4. osobne v inom čase po telefonickej dohode (0917 111 423).

  Ak sa uchádzač o štúdium nachádza pod čiarou prijatia, to neznamená, že stratil šancu na prijatie.  Po doručení rozhodnutia o neprijatí má zákonný zástupca  možnosť  odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí (vzor odvolania – v prílohe).  Odvolanie  dáva šancu uchádzať sa o miesta, ktoré sa prirodzene uvoľnia po uchádzačoch, ktorí sa nezapíšu na našu školu.  Čiara prijatia sa bude v nasledujúcich dňoch prirodzene posúvať.  Informácie o aktuálnom stave prijatých získate na telefónnom čísle 0917 111 423.

  Pre doručenie odvolania platí rovnaký postup ako pre doručenie záväzného potvrdenia.

  Váš seriózny prístup a skoré rozhodnutie pomôže nám školám a aj uchádzačom o štúdium.

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Informácie o prijímacom konaní na Gymnáziu 2020/21

  Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

  Rebríček prijatých/neprijatých uchádzačov o štúdium na gymnázium je zverejnený na tomto webovom sídle a zároveň všetkým uchádzačom o štúdium sme 21.5.2020 odoslali poštou rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí pre nedostatok miesta poštou. Vo zverejnenom rebríčku nebudú uvádzané vaše mená, ale vaše kódy študenta, ktoré sme Vám priradili.

  Keďže mimoriadna situácia nedovoľuje štandardný postup, kódy Vám budú zaslané 22. mája 2020 na kontaktné údaje uvedené v prihláške (emailová adresa, resp. telefónne číslo). Ak ste nezadali kontaktné údaje kód po overení totožnosti Vám bude oznámený na tel. čísle: 054/4861952.

  Ak ste prijatí na obidve školy, na ktoré ste si podali prihlášku, informujte čo najskôr tú školu, pre ktorú ste sa rozhodli. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení (nachádza sa v prílohe), potvrdenie o nastúpení môžete použiť len raz a na jednu školu. Ak ste prijatý a chcete študovať na našej škole záväzné potvrdenie doručte čo najskôr:

  1. mailom na adresu ssjhbj@slovanet.sk (ako podpísaný sken dokumentu) alebo
  2. poštou na adresu školy – SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, 085 01 Bardejov alebo
  3. osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. alebo
  4. osobne v inom čase po telefonickej dohode (0917 111 423).

  Ak sa uchádzač o štúdium nachádza pod čiarou prijatia, to neznamená, že stratil šancu na prijatie.  Po doručení rozhodnutia o neprijatí má zákonný zástupca  možnosť  odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí (vzor odvolania – v prílohe).  Odvolanie  dáva šancu uchádzať sa o miesta, ktoré sa prirodzene uvoľnia po uchádzačoch, ktorí sa nezapíšu na našu školu.  Čiara prijatia sa bude v nasledujúcich dňoch prirodzene posúvať.  Informácie o aktuálnom stave prijatých získate na telefónnom čísle 0917 111 423.

  Pre doručenie odvolania platí rovnaký postup ako pre doručenie záväzného potvrdenia.

  Váš seriózny prístup a skoré rozhodnutie pomôže nám školám a aj uchádzačom o štúdium.

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

  Organizácia prijímacieho konania

  a) Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľ školy najneskôr do 29. mája zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy. 

  b) Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

  c) Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o  nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva (tlačivo sa nachádza v kritériach) prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhoduje dátum doručenia strednej škole.

  d) Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, ktorý prejavil podaním odvolania pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole.

   

  Kritériá boli  schválené na pedagogickej rade 6. mája 2020

   

  V Bardejove 07. 05. 2020                                                                         Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

   

   

 • Oznam končiacim študentom 3-ročných odborov pre záverečné skúšky

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020.

  Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.  Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

  Záverečná skúška sa vykonáva administratívne:

  1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  3. Riaditeľ strednej školy s internými členmi skúšobnej komisie  určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.

  Blahoželáme k záverečnej skúške.

  Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s vysvedčením zo záverečnej skúšky najneskôr 30. júna 2020. Pokyny dostanete od triednych učiteľov:

  • vyberiete si všetky svoje veci zo šatne,
  • odovzdáte všetky učebnice, v prípade straty vyrovnáte finančný rozdiel,
  • odovzdáte všetky zapožičané školské veci a vyrovnáte finančné podlžnosti (dresy, knihy z knižnice, pomôcky,...).

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Informácie o prijímacom konaní na SOŠ polytechnickú 2020/21

  Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

  Rebríček prijatých/neprijatých uchádzačov o štúdium na SOŠ polytechnickú bude zverejnený na tomto webovom sídle do 14.00 hod. a zároveň všetkým uchádzačom o štúdium zašleme poštou rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí pre nedostatok miesta poštou. Vo zverejnenom rebríčku nebudú uvádzané vaše mená, ale vaše kódy študenta, ktoré sme Vám priradili.

  Keďže mimoriadna situácia nedovoľuje štandardný postup, kódy Vám budú zaslané 25. mája 2020 na kontaktné údaje uvedené v prihláške (emailová adresa, resp. telefónne číslo). Ak ste nezadali kontaktné údaje kód po overení totožnosti Vám bude oznámený na tel. čísle: 0917 111 423.

  Ak ste prijatí na obidve školy, na ktoré ste si podali prihlášku, informujte čo najskôr tú školu, pre ktorú ste sa rozhodli. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení (nachádza sa v prílohe), potvrdenie o nastúpení môžete použiť len raz a na jednu školu. Ak ste prijatý a chcete študovať na našej škole záväzné potvrdenie doručte čo najskôr:

  1. mailom na adresu ssjhbj@slovanet.sk (ako podpísaný sken dokumentu) alebo
  2. poštou na adresu školy – SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, 085 01 Bardejov alebo
  3. osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. alebo
  4. osobne v inom čase po telefonickej dohode (0917 111 423).

  Ak sa uchádzač o štúdium nachádza pod čiarou prijatia, to neznamená, že stratil šancu na prijatie.  Po doručení rozhodnutia o neprijatí má zákonný zástupca  možnosť  odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí (vzor odvolania – v prílohe).  Odvolanie  dáva šancu uchádzať sa o miesta, ktoré sa prirodzene uvoľnia po uchádzačoch, ktorí sa nezapíšu na našu školu.  Čiara prijatia sa bude v nasledujúcich dňoch prirodzene posúvať.  Informácie o aktuálnom stave prijatých získate na telefónnom čísle 0917 111 423.

  Pre doručenie odvolania platí rovnaký postup ako pre doručenie záväzného potvrdenia.

  Váš seriózny prístup a skoré rozhodnutie pomôže nám školám a aj uchádzačom o štúdium.

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Oznam pre maturantov Spojenej školy Juraja Henischa

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.  Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

  Interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne:

  1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  3. Riaditeľ strednej školy s internými členmi predmetovej maturitnej komisie určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 

  Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.

  Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

  Blahoželáme k maturitnej skúške.

  Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. Pokyny dostanete od triednych učiteľov:

  • vyberiete si všetky svoje veci zo šatne,
  • odovzdáte všetky učebnice, v prípade straty vyrovnáte finančný rozdiel,
  • odovzdáte všetky zapožičané školské veci a vyrovnáte finančné podlžnosti (dresy, knihy z knižnice, pomôcky,...).

  Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky v termíne od 25. mája do 13. júna 2020. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje elektronicky v naskenovanej podobe zaslaním na email školy ssjhbj@slovanet.sk alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole do 15. mája 2020.

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 • Oznam pre záujemcov o štúdium pre šk. rok 2020/2021

  Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Termín a spôsob prijímacích skúšok určí ministerstvo školstva.

  V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť:

  na organizačnej zložke Gymnázium v 1.ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium 1 triedu s počtom 25 žiakov,

  na organizačnej zložke Stredná odborná škola polytechnická do 1. ročníka triedy pre:

  študijný odbor                                                                          počet žiakov        z toho duálne vzdelávanie

  2411 K  mechanik nastavovač                                                                 15                        6                         

  2426 K programátor obrábac.a zváracích strojov a zar.                            8                        1                         

  2679 K mechanik – mechatronik                                                                8                        2                         

  2682 K  mechanik počítač. sietí                                                               18                        1 

  2697 K mechanik elektrotechnik                                                              22                        2                        

  3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení                                   8                         0

   

  učebný odbor                                                                           počet žiakov

  2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                         10

  2487 H 02 autoopravár – elektrikár                                                            8

  3678 H inštalatér                                                                                        8                

   Vzhľadom na to, že praktického vyučovania a praxe sa študent ako osoba pripravujúca sa na povolanie nemôže zúčastniť bez lekárskej prehliadky a odporúčania lekára bude nutné, pre štúdium na Strednej odborná škole polytechnickej v septembri  absolvovať lekársku prehliadku a  odporúčanie lekára.

  V Bardejove 16.4.2020                                                                 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Oznam - klasifikácia v 2. polroku

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu zasadla dňa 17. apríla 2020 o 10.00 hod. (elektronicky) Pedagogická rada Spojenej školy Juraja Henischa.

  Pedagogická rada jednohlasne rozhodla, že v školskom roku 2019/2020 s predmetov,   ktoré pôvodne boli klasifikované sa budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy, kde situácia neumožňuje naplniť ciele predmetu.

  Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku  alebo dosiahli pred prerušením vyučovania neuspokojivé výsledky, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní.

  V Bardejove 17. apríla 2020                                                                   Ing. Peter Dulenčin. PhD., riaditeľ školy

 • Sociálne štipendia

  Oznamujeme študentom, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude

  realizovať na vrátnici Spojenej školy Juraja Henischa

  vo štvrtok 23.4.2020 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

  Upozornenie!

  Vyplácanie bude realizované cez okno vrátnice tak, aby prijímateľ nevstupoval do budovy školy.

  Prijímateľ musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.  

  K miestu vyplácania, k oknu pristupujte po jednom!

  Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Krajské kola SOČ 2020 Prešovský kraj

  Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, 15.04.2020

  42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorý organizovala Spojená škola juraja Henischa prebiehal v režime obmedzenia – dištančne. Spolu sa do súťaže zapojilo 154 prac,  6 žiaci odmietli v tejto dištančnej forme súťažiť.

  Vysledkova_listina_KK_SOC_2020.pdf

  Z krajských kôl postupujú 2 práce z každého odboru do celoštátneho kola. 

 • DIGITÁLNE UČEBNICE ZADARMO

  558 titulov, 14 vydavateľov. Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu.

  Tu ich nájdete:
  https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

  meno: ucebnica@iedu.sk
  heslo: ucebnica

  P.S: Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54536) z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.  

  Peter Dulenčin.

 • Aktuálne informácie pre mesiac apríl

  V čase od 1. 4. 2020 do odvolania vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie bude pokračovať dištančnou formou:

  Úradné hodiny pre verejnosť, len v nevyhnutných prípadoch po komunikácií e-mailom:  ssjhbj@slovanet.sk.

  Počas Veľkonočných prázdnin od 09.04.2020 do 14.04.2020 čerpáme dovolenky.

  Prihlášky na VŠ budú potvrdzované cez výchovných poradcov.

  Prosím obmedzte návštevu školy len na najnevyhnutnejšie prípady. 

  Do školy vstupujte len s ochranným rúškom, rukavicami a jednotlivo.

  Svojím zodpovedným správaním chránite aj nás.

 • Informácie k prerušeniu vyučovania, maturitám, prihláškam a prijímacím skúškam na stredné školy

  Prerušenie vyučovania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020

  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

   Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  Maturity

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

  Ďalšie informácie a usmernenia k maturitným skúškam budú zverejnené čoskoro.

  Minister zároveň určuje termín záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  Samoštúdium maturantov

  Napriek zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky odporúča NÚCEM študentom stredných škôl využiť pri upevňovaní učiva zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov aj testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Testy, zvukové nahrávky k testom z cudzích jazykov aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

   

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

  Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

   

  Ing. Peter Dulenčin, PhD.,  riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria