Menu

Mapa

Pozrite si záznam z virtuálneho Dňa otvorených dverí 2022

Gymnázium 

SOŠ polytechnická

Externé pomaturitné štúdium

Potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať zadaním rodného čísla kliknutím tu.

Všetky dáta sa čerpajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2% z vašich daní

Milí rodičia a priatelia školy,

2% z daní pomôžu aj v roku 2022

Je iba na Vás komu sa rozhodnete darovať svoje % z daní. Budeme však radi, ak peniaze darujete svojim deťom a rozhodnete sa podporiť svojimi % za rok 2021 práve nás.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Štvrtok 18. 8. 2022

Video o škole

Bulletin a informácie o možnostiach štúdia na Gymnáziu a SOŠ polytechnickej

  

Menu

Aktuálne novinky

 • ECO-LOGIC HACKATHON, organizovaný Spojenou školou J. Henischa, prišiel oficiálne otvoriť Michal Šimečka (podpredseda EU parlementu), ktorý prijal aj záštitu nad touto akciou. Michal Šimečka vyzdvihol snahu školy transformovať sa na Zelenú školu (zavedením predmetu – Enviromentálna výchova a snahou o zavedenie nového študijného odboru – Technik energetických zariadení budov).

  Hackathonu predchádza séria prednášok na štyri hlavné témy: Obnoviteľné zdroje energie, Ekologické spracovanie odpadu, Udržateľná doprava a Zelené bývanie.

 • V dňoch 6.-10.6.2022 sa konalo na našej škole 3. pracovné stretnutie projektu Erasmus+, v ktorom participuje aj naša škola spolu s partnerskými školami z Nemecka, Španielska, Rumunska, Turecka a Poľska. Študenti a učitelia spolu zažili krásny týždeň plný aktivít na tému sociálnej inklúzie vyjadrenej pomocou fotografie. Ďalšie projektové stretnutie s účasťou študentov a učiteľov našej školy bude koncom septembra v Poľsku.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania Spolu úspešnejší 2 na mesiace január až jún 2022.

  Cieľom výzvy bola podpora pre tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

  Vlastná realizácia doučovania sa začala 17. januára 2022 a ukončená bude dňa 17. júna 2022. Na SŠJH sme sa opäť úspešnej zapojili do tohto projektu.

 • V dňoch 6.-10.6.2022 sa bude na našej škole konať 3. pracovné stretnutie projektu Erasmus+, v ktorom participuje aj naša škola spolu s partnerskými školami z Nemecka, Španielska, Rumunska, Turecka a Poľska.

 • Externé štúdium popri zamestnaní - POMATURITNÉ ŠTÚDIUM, ponuka vzdelávania pre školský rok 2022/23. Máš maturitu? Chceš si doplniť vzdelanie? Študuj 2 roky len odborné predmety a odborný výcvik - výučný list a maturitné vysvedčenie v strojárstve a elektrotechnike.Viac na: https://ssjh.sk/externe-studium.html.

 • V dňoch 2. a 9. mája 2022 sa na Spojenej škole Juraja Henischa uskutočnilo prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023.

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude výsledková listina prijatých/neprijatých uchádzačov v školskom roku 2022/2023 zverejnená na webovej stránke školy, resp. na vchodových dverách dňa 18. mája 2022.

  Do tohto termínu zákonní zástupcovia obdržia rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzačov na štúdium v šk. roku 2022/2023 v listinnej podobe.

 • Celkovo si naši študenti odniesli až osem ocenení

  „Okrem prvenstva v kategórii Stredoškolských časopisov sme získali aj druhé miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne za články o finančnej gramotnosti, štyri Prémie Literárneho fondu a Cenu kníhkupectva Martinus v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov a Cenu ministra obrany za články propagujúce ozbrojené sily.

  Blahoželám. Ste super. Veľké poďakovanie patrí Mgr. Branislavovi Boďovi, ktorý časopis vedie od roku 2010.

  VBardejove 25.4.2022 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Pozvánky na prijímaciu skúšku budú uchádzačom zasielané v listinnej podobe.

  Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná v dvoch termínoch:

  I. termín: 2. máj 2022

  II. termín: 9. máj 2022

  Gymnázium

  Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v Testovaní 9 – 2022 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok (§65 ods.5 Školského zákona).

 • 2. miesto Adam Franko na celoštátnej súťaži Zenit v strojárstve za odbor mechanik nastavovač vykonávajúci odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa KAMAX Tools s.r.o. Bardejov

  Mnohí žiaci stredných škôl vedia, že „zenit“ nie je iba slovom alebo pojmom z bežného života, ale je to aj označenie populárnej súťaže zanietených mladých ľudí.

  Názov Zenit vznikol zo začiatočných písmen slov „ZručnosťElánNápaditosťIniciatívaTvorivosť“. Je to jedna z najstarších a najznámejších súťaží žiakov stredných škôl technického zamerania, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a metodickým a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor tvorivosti mládeže. Cieľom súťaže je rozvíjať technické a praktické poznatky žiakov získané vo vyučovacom procese a ďalej ich prehlbovať, viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti a k schopnosti individuálne prezentovať svoje vedomosti a zručnosti.

 • Naša škola je zapojená do projektu Erasmus+, ktorého témou je sociálna inklúzia vyjadrená umeleckou formou. V tomto školskom roku sa konali prvé dve projektové stretnutia v španielskej Barcelone a tureckom Istanbule, na ktorých sa zúčastnili študenti a učitelia z našej školy. Už teraz sa veľmi tešíme na 3. projektové stretnutie, ktoré bude v júni tohto roka hosťovať naša škola, ktorá ponúka svojim študentom aj takýto druh spestrenia štúdia. Viac o projekte sa dozviete na stránke https://fositas.weebly.com.

 • Externé štúdium popri zamestnaní - POMATURITNÉ ŠTÚDIUM, ponuka vzdelávania pre školský rok 2022/23

  Máš maturitu? Chceš si doplniť vzdelanie? Študuj 2 roky len odborné predmety a odborný výcvik - výučný list a maturitné vysvedčenie v strojárstve a elektrotechnike.

  Viac na: https://ssjh.sk/externe-studium.html

 • Vojna. Slovo z piatich písmen, ktorým chýba radosť zo života. Žiaľ, skutočná vojna je v posledných dňoch v bezprostrednej blízkosti nášho východného Slovenska a solidarita s Ukrajinou i pomoc ľuďom, ktorí pred vojnou utekajú, nám nie je ľahostajná. Veď byť človekom s veľkým srdcom, ktorý pomáha druhým v núdzi, je šľachetné i nezištné.

  Naša pomoc Ukrajine prebiehala minulý týždeň v spolupráci s dvoma základnými školami v Bardejove: ZŠ s materskou školou Pod Vinbargom a ZŠ s materskou školou Pod papierňou. Riaditelia týchto škôl Mgr. Milena Kravcová a PaedDr. Ján Lazor zverejnili pre verejnosť výzvu na pomoc Ukrajine. Študenti Spojenej školy Juraja Henischa vyzbieraný materiál roztriedili podľa účelu (drogéria, hygienické potreby, oblečenie, trvanlivé potraviny, sladkosti, ale aj farbičky, hračky, maľovanky pre deti).

 • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

  1. v riadnom termíne 15. 3. – 18. 3. 2022,

  Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2022:

  • 15. marec 2022 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) - anglický jazyk, úroveň B1, B2 a C1, nemecký jazyk, úroveň B1, B2 a C1, ruský jazyk, úroveň B1, B2 a C1, francúzsky jazyk, úroveň B1, B2, španielsky jazyk, úroveň B1, B2, taliansky jazyk, úroveň B1, B2
  • 17. marec 2022 (štvrtok) - matematika.

  2. v náhradnom termíne 5. 4. – 8. 4. 2022,

 • Školská meteostanica po oprave opäť v prevádzke.

 • Vo štvrtok 10.2.2022 vo večerných hodinách v klube STROMORADIE odovzdali ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2021” vybraným dobrovoľníckym príbehom. Tento večer však nepatril len oceneným. Bol akýmsi poďakovaním všetkým nominovaným na ocenenie za ich inšpiratívne dobrovoľnícke aktivity v Prešovskom kraji.

  Študenti, ktorí pomohli

  Dvaja štvrtáci strednej odbornej školy polytechnickej Bohuslav Moravec a Matúš Ceľuch a štvrtáčka na gymnáziu Kristína Bertová sa rozhodli pomôcť svojou troškou. Obaja chlapci sa stali súčasťou tímu, ktorý pracoval v liečebnom dome Družba (aký symbolický názov), v Bardejovských Kúpeľoch, kde fungovala štátna karanténa. Kristína pomáhala v bardejovskej nemocnici.

 • POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove pozýva všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov na online DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

  GYMNÁZIUM

  KEDY: 17.2.2022 o 15:30 hod.

  KDE: YouTube, link je TU

  Stredná odborná škola polytechnická

  KEDY: 17.2.2022 o 16:30 hod.

  KDE: You Tube, link je TU

  V prípade otázok môžete svoje otázky posielať na ssjhbj@slovanet.sk, https://www.facebook.com/SSJHBJ

  alebo sa ich priamo opýtať v chate počas DOD.

  Tešíme sa na spoločne strávený čas.

 • Milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás informoval, že prípravný online kurz z MAT (3. stretnutie) sa uskutoční 15.2.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom linku:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwYmQ2OTctN2YyYi00YmYyLWJkZjgtNDc4M2VjNDQzZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282d76b9f-89ef-4d0b-a7dd-0a06838ecbc1%22%2c%22Oid%22%3a%2230c3279e-40f7-4ea4-995b-3c44bccf9995%22%7d

  Ak máte spolužiaka, ktorý sa nestihol prihlásiť, nevedel o tejto možnosti a chce sa zúčastniť prípravného online kurzu, informujte ho, že stále sa môže dodatočne registrovať (priamo na online stretnutí).

 • Vážení rodičia,

  pokiaľ ste prejavili záujem o Ag samotesty, dovoľte mi Vás požiadať, aby ste si objednané testy prevzali podľa nasledujúcich inštrukcií.

  MIESTO PREVZATIA: vrátnica Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  TERMÍN PREVZATIA: 14.2.2022 – 18.2.2022 (8:00 – 15:00 hod.)

  PODMIENKY PREVZATIA: na základe občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti, pero na podpis

  Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

  V Bardejove 14.2.2022 Mgr. Jozef Homza, PhD.

 • Pozdrav gymnazistov zo Španielska.

  Pozdravujeme Spojenú školu Juraja Henischa zo Španielska.

  V rámci projektu Erasmus+ španielska Girona hostí študentov a učiteľov piatich európskych štátov. Našu školu zastupujú dvaja učitelia a štyria študenti gymnázia. Cieľom projektu je rôznymi umeleckými formami hľadať možnosti začleňovania znevýhodnených skupín do spoločnosti.

 • Milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás informoval, že prípravný online kurz zo SJL (3. stretnutie) sa uskutoční

  10.2.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. prostredníctvom linku:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwYmQ2OTctN2YyYi00YmYyLWJkZjgtNDc4M2VjNDQzZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282d76b9f-89ef-4d0b-a7dd-0a06838ecbc1%22%2c%22Oid%22%3a%2230c3279e-40f7-4ea4-995b-3c44bccf9995%22%7d

  Ak máte spolužiaka, ktorý sa nestihol prihlásiť, nevedel o tejto možnosti a chce sa zúčastniť prípravného online kurzu, informujte ho, že stále sa môže dodatočne registrovať (priamo na online stretnutí).

 • Milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás informoval, že prípravný online kurz z MAT (2. stretnutie) sa uskutoční 1.2.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom linku:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwYmQ2OTctN2YyYi00YmYyLWJkZjgtNDc4M2VjNDQzZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282d76b9f-89ef-4d0b-a7dd-0a06838ecbc1%22%2c%22Oid%22%3a%2230c3279e-40f7-4ea4-995b-3c44bccf9995%22%7d

  Ak máte spolužiaka, ktorý sa nestihol prihlásiť, nevedel o tejto možnosti a chce sa zúčastniť prípravného online kurzu, informujte ho, že stále sa môže dodatočne registrovať (priamo na online stretnutí).

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria